Mạch thời gian thực MKE-M09 RTC DS1307 real time clock module

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search
MKL-M09 RTC DS3231 real time clock module
MKE-M09 RTC DS1307 real time clock module

Giới thiệu

Mạch thời gian thực MKE-M09 RTC DS1307 real time clock module được sử dụng để lấy dữ liệu về thời gian thực: giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, năm trong các ứng dụng cần điều khiển và đồng bộ với thời gian thực tế, mạch sử dụng giao tiếp I2C nên dễ dàng kết nối và sử dụng với chỉ 2 chân giao tiếp I2C là SDA (data) và SCL (clock).

Mạch thời gian thực MKE-M09 RTC DS1307 real time clock module thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu nên có thể sử dụng trực tiếp an toàn với các mạch điều khiển trung tâm ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....với chuẩn kết nối Connector XH2.54 thông dụng.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động: 5VDC
 • Chuẩn giao tiếp: Digital I2C
 • Các chân giao tiếp: SDA (Serial Data) / SCL (Serial Clock)
 • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3/5VDC
 • IC thời gian thực: DS1307, datasheet.
 • Tích hợp pin CR1220 lưu giữ thời gian khi không cấp nguồn.
 • Sử dụng trực tiếp an toàn với các board mạch giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....
 • Bổ sung thêm các thiết kế ổn định, chống nhiễu.
 • Chuẩn kết nối: Conector XH2.54 4Pins
 • Thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu, tương thích tốt nhất khi sử dụng với các mạch điều khiển trung tâm của MakerEdu và MakerEdu Shield.

Kích thước

MKL-M09 RTC DS3231 real time clock module dimension
MKL-M09 RTC DS3231 real time clock module dimension

Các chân tín hiệu

MKL-M09 RTC DS3231 real time clock module back
MKE-M09 RTC DS1307 real time clock module back
MKE-M09 Ghi chú
GND Chân cấp nguồn âm 0VDC
5V Chân cấp nguồn dương 5VDC
SDA Chân tín hiệu Digital Data
SCL Chân tín hiệu Digital Clock

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm Arduino và Vietduino

Phần cứng cần chuẩn bị:

Icon-Info-White.png Lưu ý:
Nếu không có mạch Vietduino Uno bạn vẫn có thể sử dụng mạch Vietduino Mega 2560, Arduino Uno, Arduino Mega 2560 hoặc các mạch phần cứng có cấu trúc các chân GPIO tương tự.

Phần mềm cần chuẩn bị:

Chương trình mẫu:

// Thêm bộ thư viện DS1307.
// Add the DS1307 library.
#include "RTClib.h"

// Khởi tạo "RTC_DS1307".
// Initialize "RTC_DS1307".
RTC_DS1307 rtc;

// Lưu tên gọi của Thứ trong Tuần.
// Save the name of the Day of the Week.
char daysOfTheWeek[7][12] = {
  "Sun", // Chủ Nhật.
  "Mon", // Thứ 2.
  "Tue", // Thứ 3.
  "Wed", // Thứ 4.
  "Thu", // Thứ 5.
  "Fri", // Thứ 6.
  "Sat" // Thứ 7.
};

void setup()
{
 // Khởi động kết nối Serial UART ở tốc độ 9600 để truyền dữ liệu lên máy tính.
 // Start the Serial UART connection at 9600 to transfer data to the computer.
 Serial.begin(9600);

 // Khởi động thư viện.
 // Start up the library.
 rtc.begin();
}

void loop()
{
 // Lấy toàn bộ dữ liệu thời gian hiện tại.
 // Get all current time data.
 DateTime now = rtc.now();

 // Truyền giá trị lên máy tính.
 // Transmit the value to the computer.
 Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
 Serial.print(", ");
 //
 Serial.print(now.day(), DEC);
 Serial.print("/");
 Serial.print(now.month(), DEC);
 Serial.print("/");
 Serial.print(now.year(), DEC);
 Serial.print(" - ");
 //
 Serial.print(now.hour(), DEC);
 Serial.print(":");
 Serial.print(now.minute(), DEC);
 Serial.print(":");
 Serial.print(now.second(), DEC);
 Serial.println();

 // Đợi 1s để cập nhập tiếp.
 // Wait 1s to update again.
 delay(1000);
}

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Shield for Vietduino Arduino/Vietduino Devices
Port I2C SDA / SCL Mạch Thời Gian Thực MKE-M09 RTC DS1307 Real Time Clock Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối mạch Vietduino Uno với mạch MakerEDU Shield for Vietduino.
 2. Kết nối Mạch Thời Gian Thực MKE-M09 với mạch MakerEDU Shied for Vietduino qua Port I2C.
 3. Kết nối mạch Vietduino Uno với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm Arduino (Board / Port).
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch Vietduino Uno.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch Vietduino Uno hoặc mạch MakerEDU Shield for Vietduino để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm mBlock và MakerEdu Creator

Phần cứng cần chuẩn bị:

Phần mềm cần chuẩn bị:

 • Tải và cài đặt phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Driver, cấu hình cho Mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Extension MakerEdu Hardware trên phần mềm Mblock theo hướng dẫn.

Chương trình mẫu:

 1. Mạch MakerEdu Creator đọc liên tục giá trị thời gian từ mạch RTC DS1307, với chu kỳ mỗi 1s.
 2. Sau đó cho hiển thị các giá trị thời gian lên màn hình LCD, gồm: "Thứ, Ngày/Tháng/Năm" và "Giờ:Phút:Giây".

Blocks

MBlock M09.PNG

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Creator Devices
Port I2C Mạch Thời Gian Thực MKE-M09 RTC DS1307 Real Time Clock Module
Port I2C Mạch Hiển Thị MKE-M07 LCD1602 I2C Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối Mạch Thời Gian Thực MKE-M09 với mạch MakerEdu Creator qua Port I2C.
 2. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M07 với mạch MakerEdu Creator qua Port I2C.
 3. Kết nối mạch MakerEdu Creator với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm mBlock.
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch MakerEdu Creator.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch MakerEdu Creator để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm MakeCode và Micro:bit

Phần cứng cần chuẩn bị:

Phần mềm cần chuẩn bị:

Chương trình mẫu:

 1. Micro:Bit đọc liên tục giá trị thời gian từ mạch RTC DS1307, với chu kỳ mỗi 1s.
 2. Sau đó cho hiển thị các giá trị thời gian lên màn hình LCD, gồm: "Thứ, Ngày/Tháng/Năm" và "Giờ:Phút:Giây".

Blocks

MakeCode M09.png

Javascript

// Xóa toàn bộ nội dung trên LCD (nếu có)
lcd.clearScreen()

basic.forever(function () {
 // Cho hiển thị thông tin LỊCH hiện tại trong RTC trên LCD
 // Là Thứ, Ngày, Tháng, Năm
 lcd.displayText(ds3231.getCalendar(), 1, 1)

 // Cho hiển thị tiếp thông tin THỜI GIAN hiện tại trong RTC trên LCD
 // Là Giờ, Phút, Giây
 lcd.displayText(ds3231.getTime(), 1, 2)

 // Dừng 1s
 basic.pause(1000)
})

Sơ đồ kết nối:

MakerEDU Shield for Micro:bit Devices
Port I2C Mạch Thời Gian Thực MKE-M09 RTC DS1307 Real Time Clock Module
Port I2C Mạch Hiển Thị MKE-M07 LCD1602 I2C Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối Mạch Thời Gian Thực MKE-M09 với mạch MakerEDU Shield For Micro:Bit qua Port I2C.
 2. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M07 với mạch MakerEDU Shield For Micro:Bit qua Port I2C.
 3. Kết nối Micro:bit với mạch MakerEdu Shield for Micro:bit
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch Micro:Bit.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch Micro:Bit để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Nhà phân phối

Có thể mua Mạch thời gian thực MKE-M09 RTC DS1307 real time clock module tại các nhà phân phối sau: