Main Page

From MakerLab Wiki
Revision as of 08:26, 26 April 2021 by Hnaoab (talk | contribs) (→‎Kiến thức cơ bản)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kiến thức cơ bản

Arduino

Phần mềm lập trình kéo thả Mixly Blocks

Mixly 0.998 software

Các loại Bo Mạch Lập Trình và Shield

  • Mạch MakerEDU Shield
  • Mạch MakerEDU Microbit Shield

Cảm biến

  • Cảm biến siêu âm MKL-US01
  • Cảm biến ánh sáng quang trở LDR
  • Cảm biến ánh sáng Photo Diode
  • Cảm biến dò line
  • Cảm biến vật cản hồng ngoại
  • Cảm biến lửa
  • Cảm biến nhiệt độ NTC
  • Cảm biến mưa
  • Cảm biến độ ẩm đất
  • Cảm biến âm thanh
  • Cảm biến cồn MQ-3
  • Cảm biến gas MQ-2
  • Cảm biến chất lượng không khí MQ-135
  • Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT11
  • Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Modules

  • Mạch Led đơn 10mm
  • Mạch còi Buzzer
  • Mạch điều khiển động cơ 1 chiều MosFet
  • Mạch nút nhấn Button
  • Mạch biến trở xoay VR
  • Mạch điều khiển động cơ I2C
  • Mạch LCD1602 I2C
  • Mạch LCD2004 I2C
  • Mạch phát MP3 UART