Mạch hiển thị MKE-M08 LCD2004 I2C module

From MakerLab Wiki
Revision as of 04:48, 26 June 2023 by Hnaoab (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
MKL-M08 LCD2004 I2C module
MKE-M08 LCD2004 I2C module

Giới thiệu

Mạch hiển thị MKE-M08 LCD2004 I2C module được sử dụng để hiển thị thông tin dưới dạng ký tự với khả năng hiển thị 4 dòng, mỗi dòng 20 ký tự, mạch được tích hợp sẵn bộ chuyển đổi giao tiếp I2C cho LCD nên có thể dễ dàng kết nối và sử dụng với chỉ 2 chân giao tiếp I2C là SDA (data) và SCL (clock).

Mạch hiển thị MKE-M08 LCD2004 I2C module thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu nên có thể sử dụng trực tiếp an toàn với các mạch điều khiển trung tâm ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....với chuẩn kết nối Connector XH2.54 thông dụng.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động: 5VDC
 • Chuẩn giao tiếp: Digital I2C
 • Các chân giao tiếp: SDA (Serial Data) / SCL (Serial Clock)
 • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3/5VDC
 • Loại LCD: LCD2004 (4 dòng, mỗi dòng 20 ký tự), datasheet.
 • IC chuyển giao tiếp LCD sang I2C: PCF8574T, datasheet.
 • Sử dụng trực tiếp an toàn với các board mạch giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....
 • Bổ sung thêm các thiết kế ổn định, chống nhiễu.
 • Chuẩn kết nối: Conector XH2.54 4Pins
 • Thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu, tương thích tốt nhất khi sử dụng với các mạch điều khiển trung tâm của MakerEdu và MakerEdu Shield.

Kích thước

MKL-M08 LCD2004 I2C module dimension
MKE-M08 LCD2004 I2C module dimension

Các chân tín hiệu

MKL-M08 LCD2004 I2C module back
MKE-M08 LCD2004 I2C module back
MKE-M08 Ghi chú
GND Chân cấp nguồn âm 0VDC
5V Chân cấp nguồn dương 5VDC
SDA Chân tín hiệu I2C Serial Data
SCL Chân tín hiệu I2C Serial Clock
A0, A1, A2 Chân thiết lập địa chỉ I2C
CONTRAST Biến trở chỉnh độ tương phản của màn hình

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm Arduino và Vietduino

Phần cứng cần chuẩn bị:

Icon-Info-White.png Lưu ý:
Nếu không có mạch Vietduino Uno bạn vẫn có thể sử dụng mạch Vietduino Mega 2560, Arduino Uno, Arduino Mega 2560 hoặc các mạch phần cứng có cấu trúc các chân GPIO tương tự.

Phần mềm cần chuẩn bị:

Chương trình mẫu:

// Thêm bộ thư viện LCD.
// Add the LCD library.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Khởi tạo "LiquidCrystal_I2C" cho màn hình LCD với cấu hình sau.
// Initialize "LiquidCrystal_I2C" for the monitor LCD with the following config.
LiquidCrystal_I2C lcd(
  0x27, // Cài đặt địa chỉ I2C là 0x27.
  20,  // With 20 columns.
  4   // With 4 rows.
);

// Lưu số đếm.
// Save the count.
int count = 0;

void setup()
{
 // Khởi động thư viện.
 // Start up the library.
 lcd.init();

 // Xóa màn hình, đảm bảo không còn nội dung cũ trước đó.
 // Clear the screen, making sure there is no old content left before.
 lcd.clear();

 // Bật đèn nền màn hình.
 // Turn on the screen backlight.
 lcd.backlight();

 // Tại vị trí cột 1 dòng 2, cho in nội dung...
 // At column 1, row 2, print the content...
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("   LCD2004 I2C  ");

 // Tại vị trí cột 1 dòng 3, cho in nội dung...
 // At column 1, row 3, print the content...
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("   MakerLab.vn  ");

 // Chờ 5s.
 // Wait 5s.
 delay(5000);

 // Xóa màn hình.
 // Clear the screen.
 lcd.clear();

 // Tại vị trí cột 1 dòng 1, cho in nội dung...
 // At column 1, row 1, print the content...
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Count:");
}

void loop()
{
 // Tăng số đếm lên 1 đơn vị.
 // Increase the count by 1 unit.
 count++;

 // Tại vị trí cột 8 dòng 1, cho in nội dung...
 // At column 8, row 1, print the content...
 lcd.setCursor(7, 0);
 lcd.print(count);

 // Đợi 1s để đếm tiếp.
 // Wait for 1s to count continue.
 delay(1000);
}

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Shield for Vietduino Arduino/Vietduino Devices
Port I2C SDA / SCL Mạch Hiển Thị MKE-M08 LCD2004 I2C module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối mạch Vietduino Uno với mạch MakerEDU Shield for Vietduino.
 2. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M08 với mạch MakerEDU Shied for Vietduino qua Port I2C.
 3. Kết nối mạch Vietduino Uno với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm Arduino (Board / Port).
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch Vietduino Uno.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch Vietduino Uno hoặc mạch MakerEDU Shield for Vietduino để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm mBlock và MakerEdu Creator

Phần cứng cần chuẩn bị:

 • Mạch hiển thị MKE-M08 LCD2004 I2C module
 • Mạch MakerEdu Creator
 • Cáp USB để nạp chương trình và cấp nguồn

Phần mềm cần chuẩn bị:

 • Tải và cài đặt phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Driver, cấu hình cho Mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Extension MakerEdu Hardware trên phần mềm Mblock theo hướng dẫn.

Chương trình mẫu:

 1. Mạch MakerEdu Creator hiển thị một số thông tin lên màn hình LCD khoảng 5s.
 2. Rồi bắt đầu cho chạy đếm số tăng dần cũng hiển thị trên LCD.

Blocks

MBlock M08.PNG

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Creator Devices
Port I2C Mạch Hiển Thị MKE-M08 LCD2004 I2C Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M08 với mạch MakerEdu Creator qua Port I2C.
 2. Kết nối mạch MakerEdu Creator với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm mBlock.
 3. Nạp chương trình mẫu vào mạch MakerEdu Creator.
 4. Nhấn nút Reset trên mạch MakerEdu Creator để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm MakeCode và Micro:bit

Phần cứng cần chuẩn bị:

Phần mềm cần chuẩn bị:

Chương trình mẫu:

 1. Micro:Bit hiển thị một số thông tin lên màn hình LCD khoảng 5s.
 2. Rồi bắt đầu cho chạy đếm số tăng dần cũng hiển thị trên LCD.

Blocks

MakeCode M08.png

Javascript

// Xóa toàn bộ nội dung trên LCD (nếu có)
lcd.clearScreen()

// Cho hiển thị nội dung sau trên LCD
lcd.displayText("   LCD2004 I2C  ", 1, 2)
lcd.displayText("   MakerLab.vn  ", 1, 3)

// Dừng 5s để hiển thị, rồi xóa toàn bộ nội dung
basic.pause(5000)
lcd.clearScreen()

// Cho hiển thị tiêu đề "Đếm"
lcd.displayText("Count:", 1, 1)
// Tạo 1 biến lưu số đếm, bắt đầu từ số 0
let count = 0

basic.forever(function () {
 // Tăng giá trị số đếm lên 1 đơn vị
 count += 1
 // Hiển thị giá trị đó trên LCD sau tiêu đề "Đếm"
 lcd.displayText(convertToText(count), 8, 1)

 // Dừng 0.5s
 basic.pause(500)
})

Sơ đồ kết nối:

MakerEDU Shield for Micro:bit Devices
Port I2C Mạch Hiển Thị MKE-M08 LCD2004 I2C Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M08 với mạch MakerEDU Shield For Micro:Bit qua Port I2C.
 2. Kết nối Micro:bit với mạch MakerEdu Shield for Micro:bit
 3. Nạp chương trình mẫu vào mạch Micro:Bit.
 4. Nhấn nút Reset trên mạch Micro:Bit để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Nhà phân phối

Có thể mua Mạch hiển thị MKE-M08 LCD2004 I2C module tại các nhà phân phối sau: