Cảm biến nhiệt độ MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor

From MakerLab Wiki
Jump to navigation Jump to search
MKL-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor
MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor

Giới thiệu

Cảm biến nhiệt độ MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor được sử dụng rất phổ biến hiện nay để đo nhiệt độ của môi trường (không khí, dung dịch) hoặc nhiệt độ của vật thể tiếp xúc với cảm biến, cảm biến có khả năng chống nước, sử dụng giao tiếp 1-Wire với chỉ duy nhất 1 dây tín hiệu Digital.

Cảm biến nhiệt độ MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu nên có thể sử dụng trực tiếp an toàn với các mạch điều khiển trung tâm ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....với chuẩn kết nối Connector XH2.54 thông dụng.

Thông số kỹ thuật

 • Cảm biến sử dụng: DS18B20 waterproof temperature sensor, datasheet.
 • Điện áp hoạt động: 5VDC
 • Chuẩn giao tiếp: Digital 1-Wire
 • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3/5VDC
 • Khoảng đo nhiệt độ: (-55) ~ 125°C
 • Sai số: 0.5°C trong khoảng từ (-10°C) ~ 85°C.
 • Sử dụng trực tiếp an toàn với các board mạch giao tiếp ở cả hai mức điện áp 3.3VDC và 5VDC như: Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, Micro:bit,....
 • Bổ sung thêm các thiết kế ổn định, chống nhiễu.
 • Chuẩn kết nối:
  • 1 x Conector XH2.54 3Pins (Cổng tín hiệu 1-Wire)
  • 1 x Conector Domino 3P (Cổng kết nối cảm biến)
 • Thuộc hệ sinh thái phần cứng Robotics MakerEdu, tương thích tốt nhất khi sử dụng với các mạch điều khiển trung tâm của MakerEdu và MakerEdu Shield.

Kích thước

MKL-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor dimension
MKL-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor dimension

Các chân tín hiệu

MKL-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor back
MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor back
MKE-S15 / Cổng tín hiệu 1-Wire Ghi chú
GND Chân cấp nguồn âm 0VDC
5V Chân cấp nguồn dương 5VDC
SIG Chân tín hiệu Digital 1-Wire
MKE-S15 / Cổng kết nối cảm biến Ghi chú
SIG Chân tín hiệu của cảm biến (Vàng - Yellow)
GND Chân cấp nguồn âm cho cảm biến 0VDC (Đen - Black)
3V3 Chân cấp nguồn dương cho cảm biến 3.3VDC (Đỏ - Red)

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm Arduino và Vietduino

Phần cứng cần chuẩn bị:

Icon-Info-White.png Lưu ý:
Nếu không có mạch Vietduino Uno bạn vẫn có thể sử dụng mạch Vietduino Mega 2560, Arduino Uno, Arduino Mega 2560 hoặc các mạch phần cứng có cấu trúc các chân GPIO tương tự.

Phần mềm cần chuẩn bị:

Chương trình mẫu:

// Thêm bộ thư viện cảm biến DS18B20.
// Add the DS18B20 sensor library.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Chọn chân đọc cảm biến.
// Select the pin to read the sensor.
#define SIG_PIN 10

// Cấu hình chân kết nối tín hiệu cho cảm biến DS18B20.
// Configure the signal connection pins for the DS18B20 sensor.
OneWire oneWire(SIG_PIN);
DallasTemperature ds(&oneWire);

void setup()
{
 // Khởi động kết nối Serial UART ở tốc độ 9600 để truyền dữ liệu lên máy tính.
 // Start the Serial UART connection at 9600 to transfer data to the computer.
 Serial.begin(9600);

 // Khởi động thư viện.
 // Start up the library.
 ds.begin();
}

void loop()
{
 // Transmit the measured distance of the ultrasonic sensor to the computer.
 // Truyền khoảng cách đo được của cảm biến siêu âm lên máy tính.
 ds.requestTemperatures();
 Serial.print("Temperature in °C: ");
 Serial.println(ds.getTempCByIndex(0), 2);

 // Chờ 0,5s mới đo lại.
 // Wait 0,5s to measure again.
 delay(500);
}

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Shield for Vietduino Arduino / Vietduino Devices
Port D10 D10 Cảm biến nhiệt độ MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối mạch Vietduino Uno với mạch MakerEDU Shield for Vietduino.
 2. Kết nối Cảm Biến Nhiệt Độ MKE-S15 với mạch MakerEDU Shied for Vietduino qua Port D10.
 3. Kết nối mạch Vietduino Uno với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm Arduino (Board / Port).
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch Vietduino Uno.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch Vietduino Uno hoặc mạch MakerEDU Shield for Vietduino để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm mBlock và MakerEdu Creator

Phần cứng cần chuẩn bị:

Phần mềm cần chuẩn bị:

 • Tải và cài đặt phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Driver, cấu hình cho Mạch MakerEdu Creator trên phần mềm mBlock theo hướng dẫn.
 • Tải và cài đặt Extension MakerEdu Hardware trên phần mềm Mblock theo hướng dẫn.

Chương trình mẫu:

 1. Mạch MakerEdu Creator đọc liên tục giá trị từ cảm biến DS18B20, với chu kỳ mỗi 0,5s.
 2. Gửi thông tin giá trị nhiệt độ (°C) lên màn hình LCD.

Blocks

MBlock S15.PNG

Sơ đồ kết nối:

MakerEdu Creator Devices
Port D10 Cảm Biến Nhiệt Độ MKE-S15 DS18B20 Waterproof Temperature Sensor
Port I2C Mạch Hiển Thị MKE-M07 LCD1602 I2C Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối Cảm Biến Nhiệt Độ MKE-S15 với mạch MakerEdu Creator qua Port D10.
 2. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M07 với mạch MakerEdu Creator qua Port I2C.
 3. Kết nối mạch MakerEdu Creator với máy tính bằng cáp USB và cấu hình mạch trên phần mềm mBlock.
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch MakerEdu Creator.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch MakerEdu Creator để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Hướng dẫn sử dụng với phần mềm MakeCode và Micro:bit

Phần cứng cần chuẩn bị:

Phần mềm cần chuẩn bị:

Chương trình mẫu:

 1. Micro:Bit đọc liên tục giá trị nhiệt độ (°C) từ cảm biến DS18B20, với chu kỳ mỗi 0,5s.
 2. Hiển thị giá trị lên màn hình LCD.

Blocks

MakeCode S15.png

Javascript

// Xóa toàn bộ nội dung trên LCD (nếu có)
lcd.clearScreen()

// Cho hiển thị tiêu đề "Nhiệt độ"
lcd.displayText("Temp:", 1, 1)

basic.forever(function () {
 // Đọc giá trị nhiệt độ hiện tại từ cảm biến DHT11, với đơn vị (°C)
 // Rồi cho hiển thị giá trị đó trên LCD sau tiêu đề "Nhiệt độ"
 lcd.displayText("" + ds18b20.readTemperature(ds18b20.PinKit.P0, ds18b20.TemperatureType.Celsius) + lcd.displaySymbol(lcd.Symbols.sym07) + "C  ", 7, 1)
})

Sơ đồ kết nối:

MakerEDU Shield for Micro:bit Devices
Port P0 Cảm Biến Nhiệt Độ MKE-S15 DS18B20 Waterproof Temperature Sensor
Port I2C Mạch Hiển Thị MKE-M07 LCD1602 I2C Module

Các bước tiến hành:

 1. Kết nối Cảm Biến Nhiệt Độ MKE-S15 với mạch MakerEDU Shield For Micro:Bit qua Port P0.
 2. Kết nối Mạch Hiển Thị MKE-M07 với mạch MakerEDU Shield For Micro:Bit qua Port I2C.
 3. Kết nối Micro:bit với mạch MakerEdu Shield for Micro:bit
 4. Nạp chương trình mẫu vào mạch Micro:Bit.
 5. Nhấn nút Reset trên mạch Micro:Bit để bắt đầu chạy chương trình.

Kết quả:

...pic

Nhà phân phối

Có thể mua Cảm biến nhiệt độ MKE-S15 DS18B20 waterproof temperature sensor tại các nhà phân phối sau: